Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Status på FBI-udviklingen
Personal tools

Status på FBI-udviklingen

Løbende oversigt over afsluttede opgaver i udviklingen af Fælles Biblioteksinfrastruktur.

Afsluttede udviklingsopgaver FBI

 

Oversigt over afsluttede udviklingsopgaver i Fælles Biblioteksinfrastruktur.

Husk, at du kan følge med i udviklingen af FBI ved at abonnere på nyhedsbrevet FBI-nyt.

 

Godkendt af KOMBIT maj 2021:

Forbedrede muligheder for inspiration i det nye bibliotek.dk

Anbefalinger bør være så gode, at brugerne benytter dem.

Det er bagrunden for udviklingen af den nye recommender-service optimeret til skønlitteratur. Det er vanskeligt at løse mange behov i én og samme recommender-service, og derfor er vi startet med at fokusere på skønlitteratur.

Forventningen er, at brugere, der søger inspiration, vil få en forbedret brugeroplevelse.

Den nye recommender-service vil være at finde på det nye bibliotek.dk i løbet af 1-2 uger, og vi arbejder på, at den senere kommer på det nuværende bibliotek.dk, hvis dette er muligt.

Godkendt af KOMBIT marts 2021:

Godt nyt om bestillinger til læsekredse

Der er nu mulighed for at bestille flere eksemplarer på én gang i Netpunkt. Denne mulighed understøtter de mange læsekredse, som bibliotekerne har. De læsekreds-ansvarlige skal ikke længere bestille et eksemplar hos et bibliotek og det næste hos et andet bibliotek. Alle eksemplarer bestilles samtidig.

Serieoplysninger på landingpage for værker i bibliotek.dk

Webservicen til udlevering af værker til direkte brug i en grænseflade kan nu også udlevere serieoplysninger, fx nummer i en serie. Dermed er foreløbig sidste hånd lagt på udviklingen af servicen. Vi følger løbende performance på servicen, efterhånden som den tages i brug af et bredt publikum.

Nyheder i det nye bibliotek.dk - https://alfa.bibliotek.dk/

På værksiden er der nu for hvert værk links til anmeldelser fra Litteratursiden og  materialevurderinger. Derudover er der en oversigt over anmeldelser fra dagblade mv.

Når man kommer ind på sitet, er der nu en cookiebox, hvor brugeren har mulighed for at sige ja eller nej til cookies. Fra cookieboxen er der link til privatlivspolitik.  

HoldingsItemsUpdate version 1.2 er færdig

Den nye version af webservicen HoldingsItemsUpdate er færdig, og version 1.1 er lukket.

Den nye version af webservicen kan modtage og lagre den mere persistente indikator for filial, branchId, fra Cicero-bibliotekerne. Desuden er der i servicen tilføjet en parameter, som fortæller, om biblioteket har sat fjernlånsbegrænsninger på et materiale. Denne parameter gør det muligt for bibliotek.dk og Netpunkt at tage højde for disse begrænsninger, når brugere forsøger at bestille det pågældende materiale.

   

 

Godkendt af KOMBIT januar 2021:

Grafisk design til nyt bibliotek.dk

Det grafiske design er nu godkendt og er ved at blive implementeret. Designet bruges i værklandingpage-projektet og den efterfølgende bibliotek.dk-grænsefladeudvikling.

Endnu et skridt hen imod ’landingpages’ for værker og énbokssøgning

Webservicen, som kan udlevere metadata for værker til direkte brug i en grænseflade (se info fra november) er blevet udvidet med endnu en feature, nemlig udlevering af de såkaldte addi-relationer, dvs. anmeldelser, forfatterbeskrivelser og filmatiseringer. Senere vil webservicen også kunne udlevere serietitel og nummer i serien, hvis værket er del af en serie. Servicen er en del af den nye søg- og visningsplatform til bibliotek.dk og det nye DDB CMS.

Værk-landingpage i det nye bibliotek.dk

Den første af to leverancer til en værk-landingpage i det nye bibliotek.dk er nu klar. Der benyttes metadata fra “Webservice til udstilling af metadata på værkniveau”.

Der er mulighed for at vise:

  • url’er med metadata i header
  • forside for værket, hvis en sådan findes, samt skift af forside, hvis en anden materialetype vælges (og forside for denne eksisterer)
  • værkdetaljer og bibliografiske data
  • klikbare emneord (som leder til søgning i det eksisterende bibliotek.dk)
  • opsamling af statistik på stats.dbc.dk

Kan ses på beta.bibliotek.dk

Simple Search – prototype på en søgemaskine med udgangspunkt i brugernes behov

I samarbejde med Randers Bibliotek har vi udviklet prototypen på en søgemaskine, Simple Search.

Udgangspunktet er Randers Biblioteks viden om brugernes behov, hvilket kort sagt er, at relevante resultater bør findes allerøverst i søgeresultatet, gerne blandt de tre første resultater.

Simple Search-søgemaskinen har en simpel testgrænseflade, der kan modtage en søgning (simpel fritekst, et eller flere ord), udføre søgningen mod både Simple Search-prototypen og Open Search og vise resultaterne på samme side, så de kan sammenlignes. Hermed vil det blive muligt at få feedback på, om rankeringen i Simple Search opleves bedre end i Open Search.

Projektets resultater er sammenfattet i en rapport med konkrete anbefalinger med fokus på at forbedre søgeoplevelsen i CMS’er, bibliotek.dk og andre borgervendte grænseflader.

Prototypen er taget i brug på beta.bibliotek.dk.

 

Godkendt af KOMBIT november 2020:

Flere og bedre anbefalinger

Den nye recommender baserer sig på flere typer data end hidtil og stiller sig på skuldrene af erfaringer med de første generationer af recommendere i biblioteksprodukter.

Ud over udlånsdata baserer recommenderen sig på nye tilgange til de bibliografiske data, og som noget helt nyt inkluderes metadata fra Læsekompasset (stemningsemneord mv.). Derudover bliver adfærd fra søgedata inddraget til at forbedre anbefalinger. Dette betyder, at også helt nye materialer er understøttet, samt at titler, der i den gamle recommender ikke var understøttet pga. manglende udlånsdata fra FBS, vil indgå i anbefalinger. Recommenderen er taget i brug på bibliotek.dk. Servicen kan kaldes via Den Åbne Platform. Læs nyhed om den nye recommender (30. november 2020).

Hurtigere grænsefladeudvikling og på sigt bedre søgning

Vi har udviklet en webservice, som ud fra en entydig identifikation af et værk kan udlevere metadata for værket til direkte brug i en grænseflade. Tidligere har der skullet kodes meget i selve brugergrænsefladen for at kunne opfylde dette behov.

Den nye service er et første skridt hen imod at kunne udvikle ’landingpages’ for værker samt forbedret søgeservice (énbokssøgning) i bibliotek.dk og andre borgervendte grænseflader. Servicen kan kaldes via Den Åbne Platform

Bedre performance, når poster lægges i databrønden

Updateservice, der håndterer indlæggelse af poster i databrønden fra både biblioteker og DBC, varetager betydelig flere opgaver, end den oprindelig var designet til. For at tage højde for dette og optimere performance har vi derfor nu splittet servicens funktioner op, bl.a. sådan at intern DBC-brug adskilles fra bibliotekernes brug. Dermed vil bibliotekerne ikke længere blive berørt af DBC’s interne brug af servicen.

Teknologisk fremtidssikring af nationalbibliografisk korrektur

For at sikre at metadata har den kvalitet, som DBC er kontraktligt forpligtiget til, læses der ugentlig korrektur på centrale dele af ugens nationalbibliografiske bogregistreringer.

Funktionaliteten i forbindelse med denne ugekorrektur er nu, i lighed med andre dele af DBC’s produktionsapparat, ændret til at kunne fungere imod brøndmiljøet, og vi er nu endnu et skridt nærmere at kunne lukke de gamle produktionsmiljøer.

 

Godkendt af KOMBIT oktober 2020:

Det Kgl. Bibliotek er sikret i den fælles infrastruktur

DBC har i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek (KB) nu afsluttet den lange række af aktiviteter, der har været nødvendige i forbindelse med, at biblioteket har skiftet såvel bibliotekssystem som metadataformat.

Der har bl.a. været tilpasninger i forbindelse med lånesamarbejde og konvertering af data med tilhørende test og omkørsler. Særlige problemstillinger om håndtering af flerbindværker og periodicaposter samt aflevering af poster til Worldcat er løst.

Resultatet er, at Det Kgl. Biblioteks samlinger fortsat er en central bestanddel af databrønden og tilgængelige via netpunkt og bibliotek.dk, så bl.a. fjernlån til og fra Det Kgl. Bibliotek kan ske problemfrit.

Adgangsplatformen opfylder nu alle retningslinjer for tilgængelighed

Login-siderne på Adgangsplatformen er bragt i overensstemmelse med retningslinjerne for tilgængelighed, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Siderne kan nu anvendes af brugere, der anvender skærmlæsere, og lever op til kontrastkrav for tekst og formater for overskrifter.

Internt testsystem understøtter fremtidige forbedringer af søgning

Vi har etableret et internt testsystem, hvor vi kan afprøve alternative måder at indeksere brøndens poster på, uden at det berører driftssystemet. Det betyder, at vi hurtigere og på en mere automatiseret måde kan afprøve projekter, der har til formål at forbedre søgningen – ud fra ideer, ønsker og mål i bibliotekerne.

 

Godkendt af KOMBIT august 2020:

Basismigrering

Danprod

Danprod-funktionalitet er integreret i Data-I/O-systemets grænseflade, med selvstændige menupunkter. Der kan konfigureres jobs, som ud fra specifikke søgekriterier mod databrønden høster poster med en fast frekvens.

Der er mulighed for, at de bearbejdede dataudtræk kan outputtes enten via FTP, mail eller til DBC’s eksterne posthus. Dataudtræk benyttes til både leverancer til biblioteker og til DBC’s metadataproduktion.

Danprod, emnekorrektur

Der er udviklet en løsning, som kan udskrive korrektur for emneord, der anvendes til henholdsvis faglitterære og skønlitterære poster og dermed understøtte DBC’s produktion af emneord i nationalbibliografien.

Den åbne platform og adgangsplatformen

SMAUG-Admin 2.0

SMAUG-Admin styrer konfigurationer og adgang for klienter til Den Åbne Platform og Adgangsplatformen.

SMAUD-Admin er udvidet med flg. funktionalitet:

  • Mulighed for udtræk af brugsstatistik (hvilke klienter benytter hvad)
  • Mulighed for at søge i konfigurationerne
  • Mulighed for script-kørsel (tidligere mulighed for nedarvning)
  • Mulighed for at identificere primær brug (pt. Den Åbne Platform eller Adgangsplatformen)
  • Mulighed for oprettelse af labels. 

Holdings 

ISO20775 holdingssvar

Der kan nu laves et sammenfattet svar ud fra et holdingssvar med multiple holdings, hvilket understøtter bibliotekernes bestillingsflows over for de FFU-biblioteker, der benytter Det Kgl. Biblioteks ALMA.

VIP og Open Agency

Migrering af VIP og Open Agency

Implementering af java-version af Open Agency-operationer. Alle Open Agency-operationer (ca. 35), som tilgår VIP-data, er nu migreret fra php til java: https://dbcdk.github.io/OpenAgency. Desuden er udviklet en eksempelklient i java.

 

Seneste fejlrettelser

System Titel Rettet
BOB Køreseddel virker ikke Maj
Netpunkt Biblioteker med "&" kan ikke søges frem i bibliotek.dk's og Netpunkts vejviser Maj
Bibliotek.dk Engangslink fejler fortsat for nogle brugere April
BOB Åbning af poster fejler i visning af beholdning April
Netpunkt Mangler lånerid i Multibestil Marts
Netpunkt BOB: Bibliotek kan ikke se lokaliseringer i BOB på nogle bestillinger Marts
Bibliotek.dk Bedre håndtering af slettede biblioteker fra OpenUserInfo Marts
BOB BOB: Post har ikke lokaliseringer i BOB Marts
Bibliotek.dk Problemer med bibliotek.dk Marts
Databrøndkomplekset Standardkonvertering M21-dM2: Felt 880 bliver tomt for reelt indhold ved konvertering fra 505 80 til 248  Februar
Netpunkt Netpunkt: Anmeldelser uden anmærkning felt 504 må IKKE have stjerner i netpunkt Februar
ISBN Fejl med Å på ISBN's hjemmeside Februar
Netpunkt Download fra kurv har andre poster end søgeresultat Februar
Netpunkt Søgeresultater i inputfelt, kurv og søgehistorie ikke korrekte ved brug af søgelink (ikke linkme) Februar
DBCKat registre - dobbelt udlægning af vp Februar
Bibliotek.dk Referenceværktøj i RIS-format virker ikke i Chrome Februar
HoldingItemsUpdate Flere opdateringer af samme bibliografiske objekt fejler, hvis objektet ikke er kendt i forvejen. Januar
HoldingItemsUpdate Modtagelse af holdingsitems er fejlet mod ny version af HoldingsItemsUpdate omkring 13. januar 2021 Januar
Bibliotek.dk Bestilling af e-bøger giver "Websitet stødte på en uventet fejl" Januar
Databrøndkomplekset relation til forlagsbeskrivelser Januar
OpenSearch Kald af getObject med ufuldstændig identifier giver fejl 500 Januar

 

Senest implementerede formatændringer

 

Formatændring Implementeret Ibrugtagning af DBC

danMARC2 nyt delfelt felt 241*u

Marts

April

danMARC2 nye delfelter felt 500*b G *c *2  

Februar

 

Februar

 

danMARC2 nyt delfelt *2 i felterne 100,100,240,700,710,740 og 840  

Februar

 

NA

 

danMARC2 gentagelighed af delfelter 043 *b *c *2  

Februar

 

NA

 

danMARC2 nye delfelter 041*q*t*2 

Januar Januar
danMARC2 nye delfelter 581*a*b*c*d December NA

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.