Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Personal tools

DBC's Lektørudvalg

DBC's Lektørudvalg

Læs også: Rapport fra Lektørudvalget 2023

Lektørudvalget består af en forperson og fem medlemmer. Alle er personligt udpegede. De fem medlemmer skal udpeges blandt personer med tilknytning til:

  • Folkebibliotekernes virksomhed for voksne
  • Folkebibliotekernes virksomhed for børn
  • Skolebiblioteksvirksomhed
  • Forfattervirksomhed
  • Forlagsvirksomhed

De fem medlemmer udpeges for en 4-årig periode. Genudpegning kan kun finde sted én gang. Et medlem kan således maksimalt sidde i udvalget i otte år. Udtræder et medlem i funktionsperioden, udpeger DBC en afløser fra samme virksomhedsområde for den resterende del af perioden. 

Kommissorium

Lektørudvalget virker som ankeinstans for klager over de offentliggjorte lektørudtalelser.

Klageberettiget er den som har ophavsret til bogen, forlaget, biblioteker samt bibliotekarer beskæftiget i folkebiblioteker eller skolebiblioteker i folkeskolen.

Klager, der skal behandles af Lektørudvalget, må være modtaget af udvalget senest 6 måneder efter lektørudtalelsens offentliggørelse.

Umiddelbart efter modtagelsen af en klage vurderes denne af udvalgets formand efter samråd med redaktionen.

Ud fra denne vurdering kan der udsendes en rettelse til den offentliggjorte udtalelse. Før en sådan administrativ rettelse offentliggøres, skal klageren og lektøren have lejlighed til at udtale sig herom. Er der uenighed, behandles klagen på førstkommende lektørudvalgsmøde.

Såfremt en rettelse ikke af forpersonen efter samråd vurderes som en tilstrækkelig afgørelse i den konkrete sag, optages klagen på dagsordenen for førstkommende lektørudvalgsmøde.

Hvis det ikke tydeligt fremgår af klagen, hvori uoverensstemmelsen mellem udtalelsen og de til enhver tid gældende retningslinjer består, anmoder forpersonen klageren om at fremsende den fornødne dokumentation.

Klager, der skal behandles af udvalget, sendes i kopi til lektøren, der anmodes om at udarbejde en kommentar til de anførte klagepunkter.

Ved behandlingen af klagen tager udvalget alene stilling til de dele af klagen, der gælder lektørudtalelsens forhold til retningslinjerne.

Udvalgets sagsbehandling finder alene sted på baggrund af klagen og lektørens kommentar hertil.
Såfremt udvalget finder at lektørudtalelsen er i strid med de gældende retningslinjer, skal der udarbejdes en ny lektørudtalelse af en anden lektør.

Umiddelbart efter hvert møde gives en begrundet meddelelse til klageren om udvalgets afgørelse i sagen, denne kan ikke appelleres. Kopi af denne meddelelse sendes til lektøren.

En gang årligt afgiver udvalget en skriftlig rapport til DBC om dets virksomhed. 

Klagemuligheder

Lektørudtalelserne udarbejdes ud fra et et sæt retningslinjer, som du kan læse her.

Man har mulighed for at klage over en lektørudtalelse, hvis man har ophavsret til den omtalte udgivelse, eller hvis man arbejder som bibliotekar i et folke- eller skolebibliotek. Man kan udelukkende klage, hvis man mener, at Retningslinjer for lektørudtalelser ikke er overholdt. Det er muligt at klage op til 6 måneder efter lektørudtalelsen er offentliggjort.

Formular til klage over lektørudtalelse |

Klagen skal ledsages af 6 frieksemplarer af bogen til medlemmerne af Lektørudvalget.

Ved behandlingen af klagen tager Lektørudvalget alene stilling til de dele af klagen, der gælder lektørudtalelsens forhold til retningslinjerne.
Såfremt udvalget finder, at lektørudtalelsen er i strid med de gældende retningslinjer, skal der udarbejdes en ny lektørudtalelse af en anden lektør.

Når en klage modtages af redaktionen sker følgende:
Forpersonen for Lektørudvalget tager stilling til om klagen skal behandles af Lektørudvalget. Hvis Lektørudvalget skal behandle klagen markeres straks i lektørudtalelsen: "Der er blevet klaget over lektørudtalelsen. Lektørudvalget behandler klagen dd.mm.åå." Den angivne dato er Lektørudvalgets førstkommende møde. Lektørudvalget holder ca. 4 møder om året.

Hvis klagen imødekommes:
Den gamle lektørudtalelse slettes hurtigst muligt og en ny lektørudtalelse (en genbedømmelse) udarbejdes og publiceres i basen med materialevurderinger (på netpunkt.dk - kræver abonnement). Bibliotekerne bliver gjort opmærksom på genbedømmelsen via deres materialevalgssystem.

Hvis klagen ikke imødekommes:
Markeringen i lektørudtalelsen (tekst om at der er blevet klaget) fjernes hurtigst muligt.

Lektørudvalgets medlemmer

Forperson
Helle Jensen, Biblioteket Frederiksberg

Folkebibliotekernes virksomhed for voksne
Thomas Damholt, Greve Bibliotek

Folkebibliotekernes virksomhed for børn
Camilla Duvald, Ballerup Bibliotekerne

Skolebiblioteksvirksomhed
Bente Neerbek, Lillevang Skole, Allerød

Forfattervirksomhed
Lotte Kaa Andersen 

Forlagsvirksomhed
Jeanne Dalgaard, Jensen & Dalgaard

Kontakt

Hanne Ekström

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.