Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Personal tools

Artikler og anmeldelser. Selektion og registrering

Registreringen af artikler og anmeldelser er delt sådan, at Det Kongelige Bibliotek registrerer de aviser og tidsskrifter, der udkommer i Danmark, mens DBC indekserer indholdet i et udvalg af aviser og tidsskrifter.

Registreringen af aviser og tidsskrifter publiceres i Dansk periodicafortegnelse. Indekseringen af aviser og tidsskrifter publiceres i Dansk artikelindeks og Dansk anmeldelsesindeks. Indekseringen omfatter både trykte og elektroniske tidsskrifter.

Selektion af tidsskrifter og aviser

Slots- og Kulturstyrelsen udstikker på vegne af Kulturministeriet retningslinjerne for hvilke aviser og tidsskrifter, der skal indekseres. DBC forvalter disse retningslinjer og foretager den konkrete vurdering af, om en avis eller et tidsskrift skal indekseres. DBC gennemgår Dansk periodicafortegnelse og rekvirerer relevante publikationer til vurdering. Derudover modtages forslag fra brugere, tidsskriftudgivere og biblioteker. Kun aviser og tidsskrifter, der er medtaget i Dansk periodicafortegnelse, indekseres.

Til støtte for udvælgelsen af aviser og tidsskrifter har DBC et Rådgivende Udvalg for Artikler. Udvalget har til opgave at:

  • bistå med udvælgelsen af trykte og netbårne materialer til indeksering
  • bistå DBC med at vurdere og anvende feedback fra brugerne
  • bistå med indekskompleksets indretning og udformning

Generelle forhold vedrørende målsætning, optagelseskriterier, bibliografiske regler, publikationens indretning, udgivelsesform og -hyppighed mv. hører under Bibliografisk Råd.

Medlemmer

  • To repræsentanter fra folkebibliotekerne
  • Tre repræsentanter fra forskningsbibliotekerne (herunder en repræsentant fra professionshøjskolernes biblioteker)

Udvalget skal indeholde en repræsentation af sagkundskab inden for så mange områder som muligt. Udvalget skal altid rumme en praktisk arbejdende referencebibliotekar.

En fortegnelse over løbende indekserede aviser og tidsskrifter kan ses her. Samme sted kan man følge tilgang og afgang af tidsskrifter der indekseres, ligesom de elektroniske tidsskrifter er trukket ud i en særskilt fortegnelse.

Selektion af artikler og anmeldelser

Som omfangskriterium gælder, at kun artikler over 6.000 typografiske enheder og anmeldelser over 750 typografiske enheder medtages.

Der registreres kun faglige artikler, herunder interviews og referater af videnskabelige og faglige møder. Der registres ikke artikler om foreningers og institutioners interne forhold, med undtagelse af artikler om deres historie. Der registreres ikke ledere, reportager samt afsnit eller referater af bøger.

Debatindlæg til allerede indekserede artikler medtages, hvis de er over 2.000 typografiske enheder. Skønlitterære bidrag som formodes ikke tidligere at være udkommet på dansk medtages.

Der medtages anmeldelser af bøger, tidsskrifter, film, video, teater, udstillinger, cd-rom'er og netpublikationer.

 

Registrering

Registreringen af artikler består af en katalogisering og en emnebehandling. Artiklens titel og forfatter samt tidsskriftets nummer registreres Derudover tildeles artiklen et klassemærke, emneord og note.

Ved registreringen af anmeldelser verificeres det anmeldte værk. Katalogiseringen af anmeldelsen forbindes med registreringen af det anmeldte værk, så de kan genfindes sammen.

Artikler og anmeldelser i aviser registreres fra dag til dag, mens artikler og anmeldelser i tidsskrifter gennemsnitligt registreres inden for 4 uger. Boganmeldelser registreres dog først efter at den anmeldte bog er registreret i Dansk bogfortegnelse.

Ved tidsskrifter, der både udkommer trykt og elektronisk, suppleres posten på den trykte artikel/anmeldelse med link til nettet på online versionen, hvis der er fri adgang til denne.

Tidsskrifter, der kun kommer elektronisk, indekseres som trykte tidsskrifter, og der indsættes link i posten til nettet på online versionen. I denne kategori indeksere der både tidsskrifter med fri adgang og tidsskrifter med adgangsbegrænsning.

For alle aviserne (på nær Børsen) samt en række udvalgte tidsskrifter sættes der link i posterne, der giver mulighed for at se en fuldtekstudgave af anmeldelserne og artiklerne i Infomedia.

Registreringerne foretages i danMARC2-formatet.

Registreringerne kan søges på bibliotek.dk, i bibliotekernes fælles database Danbib, såvel som i bibliotekernes lokalkataloger.

DBC Webarkiv

DBC har etableret et arkiv over de danske netpublikationer, herunder de elektroniske artikler og anmeldelser, som er frit tilgængelige, og som vi har registreret og løbende registrerer til den danske nationalbibliografi. Læs mere om webarkivet.

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.