Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » Om DBC » Ejerforhold
Personal tools

Ejerforhold

Introduktion til DBC

Ejerandele for DBC A/S:
Kommunernes Landsforening: 61,5 %
Staten: 38,5 %

Ejerpolitik for DBC A/S pr. juli 2011

Grundlag

KL og staten ved Kulturministeriet har i 2011 genvurderet ejersamarbejdet omkring DBC i anledning af, at ejerkredsen nu består af to offentlige ejere. Det er disse ejeres ønske at understøtte en stabil og fremadrettet forretningsudvikling gennem revision af ejerpolitikken.

Stat og kommuner har en fælles interesse i, at der på biblioteksområdet udvikles og drives en digital infrastruktur på et fælles grundlag. Det fælles grundlag for infrastrukturen er af betydning for bl.a. varetagelsen af nationalbibliografiopgaven, bibliotekskatalogiseringen, Danbib samt bibliotek.dk, ligesom den er af betydning for service til og samarbejde inden for biblioteker og undervisnings- og forskningssektorens institutioner.

Parterne har siden 1994 valgt at forvalte det fælles ansvar gennem en selskabsdannelse for varetagelsen af fællesskabets opgaver. I dette selskab vedkender de offentlige ejere sig aktieselskabsformens spilleregler om forretningsudvikling og kommerciel målsætning.

Det er parternes opfattelse, at det igennem selskabsdannelsen har været muligt at fremme en udvikling til gavn for biblioteksområdet. Parterne er samtidig enige om, at det løbende i takt med udviklingen må vurderes, og herunder i sammenhæng med resultaterne af den igangværende fælles analyse af Danskernes Digitale Bibliotek, hvilken funktioner virksomheden skal varetage.

Selskabets formål og vision

Drivkraften bag etableringen af DBC har været ønsket om forsyningssikkerhed m.h.t. udarbejdelse af grundlæggende bibliografiske data. Omdrejningspunktet i virksomheden er katalogisering, informationsberigelse og eksponering af data og vidensressourcer samt udvikling og drift af strukturer til udveksling af data.

Genstandsfeltet for virksomhedens aktiviteter er som udgangspunkt biblioteksområdet og bogbranchen. Parterne erkender imidlertid, at det digitale samfund er inde i en rivende udvikling, og at udviklingen går i retning af mere flydende grænser mellem biblioteksvirksomhed og anden informations- og oplevelsesvirksomhed. Den digitale udvikling, herunder udviklingen i retningen af serviceorienteret arkitektur, kan endvidere aktualisere, at systemkomponenter udviklet af DBC kan genanvendes til beslægtede funktioner i hele bibliotekssektoren.

De offentlige ejere lægger vægt på, at DBC kan være aktiv og innovativ m.h.t. udviklingen af nye digitale informationstjenester af betydning primært for biblioteksområdet. Ejerne ønsker som hidtil at stimulere en udvikling på områder uden for et etableret marked. DBC vil have som opgave at trække sig fra det klassiske systemområde snarest.

Selskabets gældende vedtægter (25. august 2011) har følgende formålsformulering (§2):"Selskabets formål og vision er at levere informationsservice i form af katalogisering, informationsberigelse og anden eksponering af data og vidensressourcer, samt udvikling og drift af strukturer til udveksling af sådanne data og vidensressourcer”.

DBC har således primært en række myndighedslignende opgaver, som er selskabets kerneaktiviteter. Det drejer sig om nationalbibliografien, bibliotekskatalogiseringen, drift og udvikling af DanBib, drift og udvikling af bibliotek.dk, drift og udvikling af NetPunkt og drift og udvikling af DanBib+.

Uanset at der er tale om myndighedslignende opgaver, er det ejernes ønske, at DBC drives på så økonomisk effektive vilkår som muligt. Det bør derfor løbende overvejes, hvorledes delelementer af opgaverne på ”koncessionsområdet” kan bench markes eller konkurrenceudsættes.

F.s.v. angår udbud af ydelser uden for "myndighedsområdet", dvs. på et marked med konkurrence fra andre udbydere, er det efter ejernes opfattelse vigtigt, at følgende retningslinjer lægges til grund:

  • der skal være tale om ydelser, der er nært knyttet til selskabets primære virkefelt. Dette forhold skal præciseres i vedtægterne
  • der skal udformes klare regnskabsmæssige og evt. konkurrenceretlige principper for aktiviteten, således at anklager om krydssubsidiering kan afvises og andre konkurrencemæssige problemer modvirkes
  • der indføres en procedure, der skal sikre, at ejerne orienteres om væsentlige spørgsmål i denne forbindelse, jf. nedenfor.

Styring

De offentlige ejere har hver adgang til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen. De tilforordnede deltager ikke i bestyrelsens forretningsmæssige afgørelser, men har til opgave at rådgive bestyrelsen vedrørende forhold af faglig eller politisk karakter.

Det forventes, at ejerne orienteres om større strategiske beslutninger fx i forbindelse med udarbejdelse og bestyrelsesbehandling af strategidokumenter eller andre beslutninger af væsentlig betydning, og at dette sker i så god tid, at ejerne får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og eventuelt give deres mening til kende.

Cookies om besøgsstatistik

DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.