Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Søg
Du er her: Forside » FBI - Fælles biblioteksinfrastruktur » Nationalbibliografi » Fortegnelser og optagelseskriterier » Optagelseskriterier » Optagelseskriterier for Dansk bogfortegnelse og Dansk periodicafortegnelse
Personal tools

Optagelseskriterier for Dansk bogfortegnelse og Dansk periodicafortegnelse

6. udgave.

| Forord til 6. udgave | Indledning | 1. Afgrænsning | 2. Fysisk form | 3. Omfang | 4. Periodica | 5. Specielle typer af publikationer | Bilag

Printversion (nyt vindue)


Forord til 6. udgave

I 6. udgave er opbygningen af kriterierne ændret således at 5. udgaves afsnit 3 om udgivelsesmåde nu er integreret i 1. afsnit om afgrænsning.
6. udgave er udvidet med Bogfortegnelsens optagelse af udenlandske dansksprogede danica samt en begrænset, selektiv optagelse af ikke-boglignende netpublikationer (hjemmesider, databaser o.l. – jf. bilag 4).

Afsnittet om musikalier er blevet præciseret, og afsnittet om sammensatte materialer af tekst, billede og lyd er blevet omskrevet. Desuden er der i forhold til 5. udgave indarbejdet nogle rettelser og tilføjelser der er kommet til siden 1998.
Den specifikke omtale af mikroformer er nu helt udeladt da udgivelsesformen ikke længere skønnes aktuel.

Teksten i 6. udgave er udarbejdet af Per Nonboe, Leif Otto Andersen og Poul Bergstrøm Hansen (DBC) i samarbejde med Gitte Andersen og Katrine Schrøder (Det Kongelige Bibliotek)

August 2017

Forord til 5. udgave
5. udgave er i forhold til 4. udgave udvidet med optagelse af statiske netpublikationer, hvorved forstås de publikationer på Internet der foreligger i en form der må betragtes som endelig. Periodika (se def. under 4.2) opfattes også i denne sammenhæng som statiske netpublikationer.

Marts, 1998

Forord til 4. udgave
Nærværende "Optagelseskriterier for Dansk bogfortegnelse og Dansk periodikafortegnelse. 4. udgave" er udarbejdet af Dansk bogfortegnelse og Dansk periodikafortegnelse. Teksten i 4. udgave er redigeret af Randi Diget Hansen, Poul Bergstrøm Hansen og Karen Geert Kristiansen (Dansk BiblioteksCenter) i samarbejde med Grethe Jacobsen, Esther Skaarup og Connie Juul Jeppesen (Det kongelige Bibliotek).

4. udgave er baseret på "Optagelseskriterier for Dansk bogfortegnelse og Dansk periodikafortegnelse. 3. udgave. 1984" - med senere ikke indarbejdede rettelser og tilføjelser samt de ændringer, der trådte i kraft den 1.1.1990. I optagelseskriterierne bruges ordet "tekst" således, at det også omfatter kortbøger, billed- og tabelværker o.l.; ordet "dokument" bruges i betydningen "en vis afgrænset mængde af informationer registreret på et medium" og ordet "publikation" i betydningen "offentliggjort dokument" (definitionerne af "dokument" og "publikation" er lånt fra: Informationsordbogen / Jens B. Friis-Hansen ... et al. 2. udgave. Dansk Standardiseringsråd, 1991).

Indledning

 1. Fælles regler for de forskellige publikationsformer der optages til hhv. Bogfortegnelsen (bøger – monografier samt visse hjemmesider og databaser) og Periodikafortegnelsen (periodika, dvs. aviser, tidsskrifter, årspublikationer, visse hjemmesider og databaser). Som fælles betegnelse for bøger og periodika anvendes "publikationer".
 2. Specielle regler for publikationer der optages i Bogfortegnelsen. Som betegnelse herfor anvendes "bøger" uanset fysisk form (f.eks. bogform, cd-rom, jf. afsnit 1)
 3. Specielle regler for publikationer der optages i Periodikafortegnelsen, dvs. periodika (aviser, tidsskrifter, årspublikationer, visse hjemmesider og databaser) Som betegnelse herfor anvendes "periodika" eller de i parentesen nævnte enkelte kategorier af periodika uanset fysisk form, jf. afsnit 1.

Regelsættet er opbygget efter kriterieområder (se indholdsfortegnelsen) med fælles regler for bøger og periodika, dog således at alle specielle periodikaregler er samlet i § 4. I paragraffer der af denne grund kun gælder for bøger, er der henvist til den anden paragraf hvor den specielle regel for periodika findes.

Top

  1. Afgrænsning

  1.1 Indholdsmæssig afgrænsning
  Bogfortegnelsen og Periodikafortegnelsen optager publikationer i betydningen offentliggjorte dokumenter.

  Der optages publikationer i bogform samt andre publikationsformer hvor teksten er det primære. For publikationer der består af tekst, billeder og lyd, gælder særlige regler (se § 5.4).

  Publikationer der er ulovligt fremstillet i henhold til ophavsretsloven, optages ikke.

  Publikationer som kun er fremstillet til privat eller internt brug og ikke udleveres til andre, optages ikke.

  En publikation optages ikke imod udgivers ønske, med mindre den bliver solgt eller udleveret til alle.

  Digitaliseringer af materialer fra egne samlinger (f.eks. biblioteker og arkiver) optages ikke.


  1.2 Geografisk og sproglig afgrænsning

  Bogfortegnelsen og Periodikafortegnelsen optager publikationer udgivet i Danmark.

  Publikationer udgivet i udlandet optages hvis de indeholder fyldestgørende dansk tekst, forstået som at al teksten er på dansk eller at dansk er parallelsprog gennem hele publikationen.
  Publikationer udgivet i udlandet uden fyldestgørende dansk tekst optages hvis de udsendes af et dansk forlag i kommission for eller underordnet samarbejde med et udenlandsk forlag.

  Publikationer udgivet af internationale organisationer med hjemsted i Danmark optages på linje med andre danske publikationer (se dog indskrænkning for periodikas vedkommende under 4.3.1.2)

  Periodikafortegnelsen optager desuden periodika der regelmæssigt udgives på skift i forskellige lande (herunder Danmark) (men ikke periodika, der kun i en kort periode udgives her). For denne type periodikas optagelse i Bogfortegnelsen henvises til §4.3.2.

  Fremmedsprogede netpublikationer og trykte periodika udgivet i Danmark udelades hvis det vurderes at de primært er beregnet til salg i udlandet.

  Top


  1.3 Udgivelsesår

  Publikationer der har været udgivet med henblik på salg i detailhandlen, eller - for periodikas vedkommende - har kunnet fås gennem abonnement, optages uanset alder. Bøger der udleveres gratis eller sælges på anden vis, optages ikke i Bogfortegnelsen hvis der er gået mere end 5 år siden udgivelsesåret, med mindre de er del af en nummereret serie eller af et flerbindsværk der allerede er optaget.

  Netpublikationer hvor forlægget er en bestemt udgave af en tidligere udgivet bog, udelades af den løbende registrering i Bogfortegnelsen hvis forlægget er mere end 5 år gammelt.

  Periodika der ikke har været i handelen eller ikke har kunnet fås i abonnement, optages kun til Periodikafortegnelsen hvis de har været udgivet inden for de sidste 10 år.


  1.4 Nye udgaver og oplag

  Alle nye udgaver og oplag af en publikation optages i Bogfortegnelsen.


  1.5 Standardnumre (ISBN og ISSN)

  Tildeling af ISBN (Internationalt Standard-Bog-Nummer) til bøger og tildeling af ISSN (International Standard Serial Number) til periodika sker uafhængigt af Bogfortegnelsens og Periodikafortegnelsens optagelseskriterier og medfører derfor ikke automatisk optagelse.


  1.6 Produktionssted

  Produktionsstedet er uden betydning for optagelsen til registrering i de to fortegnelser. Således optages publikationer fremstillet i udlandet for danske udgivere, mens publikationer fremstillet i Danmark for udenlandske udgivere udelades. Ligeledes optages netpublikationer offentliggjort af danske udgivere på værtsmaskiner der fysisk befinder sig i udlandet.

  Top

  2. Fysisk form

  2.1 Fysisk fast form
  Bogfortegnelsen og Periodikafortegnelsen optager publikationer i bogform, dvs. trykte blade som normalt er hæftet sammen i den ene side. Desuden optages andre publikationsformer som f.eks..cd-rom, usb-nøgler og andre medier.

  2.1.1 Løse blade optages kun hvis de indeholder væsentlige tekstafsnit - herunder løsbladsværker. Løse billeder optages ikke selvstændigt, men nævnes i registreringen af det værk de knytter sig til.

  2.2 Netpublikationer
  Bog- og periodikalignende netpublikationer optages på linje med publikationer i fast fysisk form. Dog kan der i Bogfortegnelsen selektivt optages visse boglignende netpublikationer der falder uden for de almindelige optagelseskriterier – jf. bilag 4

  Netpublikationer der ikke ligner bøger og periodika, f.eks. hjemmesider og databaser, kan optages i begrænset omfang i Bogfortegnelsen efter særlige selektionskriterier (se bilag 4) og i Periodikafortegnelsen hvis de opfylder de til enhver tid gældende kriterier for tildeling af ISSN. Retningslinjer for hvilke netpublikationer af disse typer der optages i hhv. Bogfortegnelsen og Periodikafortegnelsen, kan ses i bilag 6.

  Top

  3. Omfang

  3.1 Trykte publikationer, løse blade o.l.
  Monografier under 17 sider der ikke er udgivet med henblik på salg i detailhandlen, udelades normalt medmindre de er del af et flerbindsværk, tilhører en nummereret serie der i øvrigt optages, eller man skønner at indholdet er af særlig værdi. F.eks. optages disputatser samt politiske partiers programmer og deres publikationer om separate emner (se dog § 5.6 og bilag 5, eksempel 18) altid. For årspublikationer og monografiske serier betyder reglen at de normalt udelades hvis det altovervejende antal bind er under 17 sider. Der gælder intet omfangskriterium for aviser og tidsskrifter. Dog kan disse udelades hvis det altovervejende antal numre er af meget uanseligt omfang (f.eks. i form af et enkelt blad eller en "folder").

  3.2 Elektronisk lagrede publikationer
  For elektronisk lagrede publikationer fordres et omfang svarende til det ovenfor anførte. De øvrige regler nævnt i § 3.1 gælder desuden også for elektronisk lagrede publikationer.

  Top

  4. Periodica

  4.1 Forbemærkning
  Nedenstående regler er hovedregler for periodika. Når der ikke findes en mere speciel periodikaregel, gælder de øvrige regler.

  4.2 Definitioner
  Et periodikum er en publikation i et hvilket som helst medium der udsendes i successive dele med alfabetiske, numeriske og/eller kronologiske betegnelser, og som ikke stiler mod en afslutning. Periodika omfatter aviser, tidsskrifter, årspublikationer (herunder visse publikationer der udsendes regelmæssigt i nye udgaver) samt nummererede serier. En serie er et periodikum hvis enkelte dele enten har selvstændige titler (monografier) eller er periodika der foruden fælles (serie)titel også har egen titel. (se også § 4.3.2.2).

  4.3 Materialeafgrænsning
  4.3.1 Følgende periodika optages i Periodikafortegnelsen:

  4.3.1.1 Alle aviser, tidsskrifter og årspublikationer som enten er i handelen eller fås gennem betalt abonnement.

  4.3.1.2 For andre aviser (herunder ugeaviser/distriktsblade), tidsskrifter og årspublikationer gælder følgende: Periodika udgivet af foreninger og institutioner optages hvis de er lands- eller landsdelsdækkende, og hvis indholdet ikke overvejende har relation til den udgivende forening eller institution. Ved landsdele forstås: Nørrejylland (dækker hele området ned til Kongeåen), Sønderjylland, Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Lokale publikationer optages hvis de har interesse for en bredere kreds (f.eks. lokalhistoriske periodika). Periodika udgivet af elevforeninger med lokal tilknytning samt af højskoler m.v. optages kun hvis en overvejende del af indholdet har interesse for en bredere kreds. Periodika hvis indhold består af annoncer og/eller reklamepræget artikelstof (f.eks. centeraviser og kundeklubtidsskrifter), optages ikke.
  Fra internationale organisationer med hjemsted i Danmark optages normalt kun én sproglig udgave selvom de udgiver flere.
  Pornografiske periodika samt kommunale/regionale ungdoms- og voksenuddannelseskataloger optages ikke.

   

  Beretninger

  a. Beretninger udgivet af offentlige institutioner indeholdende informationer som offentligheden bør have kendskab til, optages (f.eks. bestemmelser, kendelser, godkendelser, rekommandationer, vejledninger, forhandlinger, aftaler, vejviseroplysninger, oplysninger om offentlige eller halvoffentlige støtteforanstaltninger, landsdækkende oplysninger om vejanlæg, transportanlæg, fredninger). Almindelige beretninger om "årets gang" i institutionen optages ikke.

  b. Beretninger fra andre end offentlige institutioner optages kun hvis de indeholder stof af ekstern interesse.

  4.3.1.3 Tidsskrifter og årspublikationer med overvejende fagligt indhold som skønnes væsentligt.

  4.3.2 Følgende publikationer der er dele af periodika, optages i Bogfortegnelsen (se også § 3).

  4.3.2.1 Alle enkelte bind af årspublikationer.

  4.3.2.2 Alle numre i serier som har egen titel og forfatter eller har karakter af et samlingsværk med speciel redaktør af de enkelte numre (dvs. at titlen ikke blot er en etiket). Hvis en række numre består af indholdsmæssigt uafhængige artikler, optages publikationen som tidsskrift eller årspublikation i Periodikafortegnelsen - ikke som selvstændige bøger i Bogfortegnelsen.

  For serier der ikke har fagligt eller videnskabeligt indhold, kræves desuden at de fysisk har karakter af bøger (med ryg og omslag).

  4.3.2.3 Enkelte numre af tidsskrifter der har egen titel, og som ikke indgår i den normale nummerering. Enkeltnumre indeholdende festskrifter eller jubilæumsskrifter optages dog altid hvis blot de har egen titel.

  4.3.2.4 Af serier der regelmæssigt udgives på skift i forskellige lande (herunder Danmark), og som opfylder de i § 4.3.2.2. nævnte betingelser (jf. § 1.2), optages kun de dele der udgives i Danmark.

  Top

  5. Specielle typer af publikationer

  5.1 Tillæg o.l.
  Tillæg, supplementer, registre o.l. til optagelsesberettigede bøger optages uanset omfang og udgivelsesår. Regelmæssigt udkommende tillæg m.v. af ringe omfang optages ikke selvstændigt, men nævnes i registreringen af det primære værk. Tillæg, supplementer, registre o.l. til periodika optages normalt kun hvis de kan erhverves selvstændigt. I modsat fald nævnes periodiske tillæg m.v. i registreringen af det primære værk mens monografiske tillæg m.v. ikke omtales.

  5.2 Særtryk
  Særtryk, her forstået som uddrag trykt med eller reproduceret fra den oprindelige sats, optages hvis de udgives med henblik på salg i detailhandlen. Dog optages særtryk der er disputatser (eller dele heraf), fest- og jubilæumsskrifter samt særtryk der indgår i en i øvrigt registreret (nummereret) serie, altid såfremt de opfylder optagelseskriterierne i øvrigt.

  5.3 Musikalier
  Af musikalier optages kun sådanne hvor noderne er sekundære i forhold til teksten. Dog udelades musikalier hvor teksten er dominerende i forhold til noderne hvis teksten udelukkende eller næsten udelukkende beskæftiger sig med udførelsen af de indeholdte musikstykker.

  Antologier af sange og salmer (dvs. samlinger af tekster med tilhørende melodier af flere komponister) optages når noderne kun er til melodistemme eller for 1 sangstemme. Desuden optages sang- og salmebøger hvor tekster og melodier er udgivet i hvert sit bind. Sang- og salmetekster kun med becifring optages. Musikinstrumentskoler med noder optages ikke.

  5.4 Publikationer, der består af tekst, billeder og lyd
  5.4.1 Publikationer der består af tekst, billeder og/eller lyd i samme medie (f.eks. cd-rom):

  Publikationer hvor teksten er det primære materiale eller har selvstændig værdi, optages.

  Publikationer hvor tekst, billeder og/eller lyd har ligeværdig værdi, optages.

  5.4.2 Publikationer hvor tekst, billeder og lyd findes i separate medier der er udgivet samlet:

  Tekstdele der er det primære materiale eller har selvstændig værdi, optages.

  Tekstdele der har ligeværdig værdi i forhold til billed- og/eller lyddele, optages.

  5.5 Papirvarer
  Selvstændige publikationer beregnet til notering, udfyldning eller udklipning, såsom skrivebøger, malebøger, hovedbrudsopgaver, krydsordsopgaver o.l., optages ikke hvis teksten kun tjener som vejledning for eller som komplettering af udfyldningen. Dog optages sådanne publikationer når de er beregnet til undervisning i institutionel sammenhæng. Tilhørende materiale beregnet til udfyldning, f.eks. klassesæt af arbejdsark i form af løse blade eller blokke, optages hvis de har egen titel; ellers nævnes de kun i registreringen af det primære materiale. Publikationer der indeholder spilleregler og/eller vejledning i spil og/eller selve spillet, optages hvis de kan erhverves separat uden tilhørende spillerekvisitter. Som papirvarer regnes også kalendere og lommebøger medmindre tekstafsnittet har særlig (faglig, håndbogsmæssig) værdi og udgør den altovervejende del.

  5.6 Andre typer af publikationer, som normalt udelades
  Som hovedregel udelades publikationer, som kun har interesse for en intern eller snæver, specielt lokal kreds, eller som kun har kortvarig interesse, eller som er af foreløbig eller arkivpræget karakter, eller som ikke har et færdigt præg - medmindre de er udgivet med henblik på salg i detailhandlen. Typerne er eksemplificeret i bilag 5.

  Top


  Bilag

  Bilag 1
  Optagelseskriterier for "Atuakkat kalaallitnunaanut tunngasut allatorsimaffiat"
  ("Grønlandsk bogfortegnelse")
  Bilag 2
  Optagelseskriterier for "Atuagassianik kalaallisuunik nalunaarsuiffik"
  ("Grønlandsk periodicafortegnelse")
  Bilag 3
  Optagelseskriterier for "Føroyskur periodicalisti"
  ("Færøsk periodicafortegnelse")
  Bilag 4

  Optagelseskriterier for Bogfortegnelsens kvote af selektivt udvalgte netressourcer

  Bilag 5

  Andre typer af publikationer, som normalt udelades med mindre de (som hovedregel) er udgivet med henblik på salg i detailhandlen

  Bilag 6

  Registrering af visse netpublikationer (f.eks. hjemmesider og databaser) som monografi eller periodikum

  Bilag 7

  Publicering

   

  Top

  Bilag 1

  Optagelseskriterier for "Atuakkat kalaallitnunaanut tunngasut allatorsimaffiat" ("Grønlandsk bogfortegnelse")

  Publikationer optages efter de samme principper som gælder for "Dansk bogfortegnelse"; hvad der dér forstås som "dansk" og "Danmark", skal dog her forstås som "grønlandsk" og "Grønland". En undtagelse fra denne generelle regel udgør optagelse af publikationer udgivet i udlandet, idet der af publikationer udgivet uden for Grønland (udenlandske Groenlandica) som i øvrigt opfylder kriterierne, optages følgende:

  1. Bøger hvor mindst 1/3 af indholdet er på grønlandsk.
  2. Bøger med fyldestgørende grønlandsk paralleltekst - uanset antallet af fremmede sprog.
  3. Originalarbejder af grønlandske forfattere - herunder bøger hvor en grønlænder er medforfatter eller medredaktør sammen med højst 2 udlændinge, og bøger hvor mindst 1/3 af indholdet er skrevet af en grønlænder. Reglen gælder også udenlandsk udgivne optryk af bøger der oprindeligt er udgivet i Grønland. Hvis bogen samtidigt udgives i Grønland, optages den udenlandske udgave ikke medmindre den er på grønlandsk.
   Bøger om grønlandske forhold på fremmede sprog samt i udlandet udgivne oversættelser, herunder nyredigeringer, af grønlandske forfatteres skrifter optages ikke medmindre de opfylder ovennævnte regler for optagelse eller reglerne for optagelse af udenlandske bøger i kommission (se nedenfor).
   Grønlandsk medlemskab af en overnational eller anden international organisation medfører ikke i sig selv at organisationens bøger optages. Sådanne bøger optages kun hvis de i øvrigt opfylder ovennævnte regler for optagelse eller reglerne for optagelse af udenlandske bøger i kommission (se nedenfor). Dette gælder også for bøger udgivet af fællesnordiske organisationer.

  Udenlandske publikationer i grønlandsk kommission optages efter de samme retningslinjer som gælder for optagelse til Dansk bogfortegnelse (jf. § 1.2).

  Top

  Bilagsoversigt


  Bilag 2

  Optagelseskriterier for "Atuagassianik kalaallisuunik nalunaarsuiffik" ("Grønlandsk periodikafortegnelse")

  Publikationer optages efter de samme principper som gælder for "Dansk periodikafortegnelse"; hvad der dér forstås som "dansk" og "Danmark", skal dog her forstås som "grønlandsk" og "Grønland". En undtagelse fra denne generelle regel udgør optagelse af publikationer udgivet i udlandet, idet der af publikationer udgivet uden for Grønland (udenlandske Groenlandica) som i øvrigt opfylder kriterierne, optages periodika hvor mindst 1/3 af indholdet er på grønlandsk.

  Grønlandsk medlemskab af en overnational eller anden international organisation medfører ikke i sig selv at organisationens periodika optages. Sådanne periodika optages kun hvis de i øvrigt opfylder ovennævnte regler for optagelse eller reglerne for optagelse af udenlandske periodika i kommission (se nedenfor). Dette gælder også for periodika udgivet af fællesnordiske organisationer.

  Udenlandske publikationer i grønlandsk kommission optages efter de samme retningslinjer som gælder for optagelse til "Dansk periodikafortegnelse" (jf. § 1.2).

  Top

  Bilagsoversigt


  Bilag 3

  Optagelseskriterier for "Føroyskur periodikalisti" ("Færøsk periodikafortegnelse")

  Publikationer optages efter de samme principper som gælder for "Dansk periodikafortegnelse"; hvad der dér forstås som "dansk" og "Danmark", skal dog her forstås som "færøsk" og "Færøerne". En undtagelse fra denne generelle regel udgør optagelse af publikationer udgivet i udlandet, idet der af publikationer udgivet uden for Færøerne (udenlandske Færoensia) som i øvrigt opfylder kriterierne, optages periodika hvor mindst 1/3 af indholdet er på færøsk.

  Færøsk medlemskab af en overnational eller anden international organisation medfører ikke i sig selv at organisationens periodika optages. Sådanne periodika optages kun hvis de i øvrigt opfylder ovennævnte regler for optagelse eller reglerne for optagelse af udenlandske periodika i kommission (se nedenfor). Dette gælder også for periodika udgivet af fællesnordiske organisationer.

  Udenlandske publikationer i færøsk kommission optages efter de samme retningslinjer som gælder for optagelse til "Dansk periodikafortegnelse" (jf. § 1.2).

  Top

  Bilagsoversigt


  Bilag 4

  Optagelseskriterier for Bogfortegnelsens kvote af selektivt udvalgte netressourcer

  I Bogfortegnelsen optages hvert år op til ca. 300 netressourcer der udvælges efter særlige kriterier.

  Denne kvote kan rumme både boglignende netmaterialer der falder uden for de almindelige optagelseskriterier (f.eks. på grund af ringe omfang), og ikke-boglignende netressourcer, f.eks. hjemmesider og databaser.

  Netressourcer der kan komme på tale til optagelse, er tekster der vurderes folkebiblioteksrelevante på baggrund af en bred samfundsmæssig informations- og kulturmæssig interesse.

  Der kan peges på følgende elementer der indgår i denne vurdering:

  • Indhold af kunstnerisk eller informativ værdi
  • Relevans i relation til biblioteksformidling primært for den almene bruger
  • Blivende værdi og ikke kun flygtig optræden på nettet
  • Tilgængelighed på optagelsestidspunktet
  • Sprogligt og geografisk: Dansksproget materiale eller materiale stillet til rådighed på nettet af personer eller korporationer med hjemsted i Danmark - der stilles ingen omfangsmæssige krav

  Top

  Bilagsoversigt


  Bilag 5

  Andre typer af publikationer, som normalt udelades med mindre de (som hovedregel) er udgivet med henblik på salg i detailhandlen

  Følgende typer udelades efter § 5.6 (eksemplerne er ikke udtømmende):

  1. Budgetter, regnskaber, referater, almindelige beretninger om "årets gang" samt handlingsplaner o.l. (se også § 4.3.1.2), vedtægter, reglementer, medlemsfortegnelser og lignende publikationer af administrativ art vedrørende korporationen selv og dens virksomhed. Dog optages de officielle publikationer vedr. statens finanser samt "Folketingstidende". Desuden optages offentligt tilgængelige medlems- og personalefortegnelser fra landsdækkende faglige eller videnskabelige korporationer. Det samme gælder lokale fortegnelser der indeholder portrætter af alle og/eller biografiske oplysninger ud over fødselsdato, stilling, adresse, foreningsdata o.l.
  2. Enkelte ukommenterede love, bekendtgørelser, cirkulærer, domme, kendelser, responsa o.l. som er trykt eller reproduceret fra den oprindelige sats uanset om de er udgivet med henblik på salg i detailhandlen. Dog optages sådanne der er udgivet som del af en forlagsserie.
  3. Publikationer om løn- og arbejdsforhold e.l. vedr. en enkelt fagforening udelades normalt fordi de betragtes som værende uden interesse for andre end en intern kreds. Dog optages undersøgelsesrapporter om arbejdsforhold.
  4. Regionale og kommunale publikationer der omhandler en region eller kommunes aktuelle administrative og fysiske forhold, udelades, dog med undtagelse af ikke-periodiske forsøgs- og undersøgelsesrapporter o.l. af interesse ud over en lokal kommunal kreds (se dog begrænsningen nedenfor i punkt 5) samt publikationer der lige såvel kunne være udgivet af andre end kommuner.
  5. Rapporter omhandlende korporationers egne forhold (herunder tillige kommunale og regionale institutioner) som er udgivet af korporationen selv (f.eks. forsøgs- og undersøgelsesrapporter fra enkelte skoler og sociale institutioner).
  6. Lokale (dvs. omfattende mindre end hele Danmark) almene vejvisere, køreplaner, telefonbøger o.l. uanset om de er udgivet med henblik på salg i detailhandlen. Emne- og målgruppeafgrænsede vejvisere, herunder adresse- og telefonlister, optages hvis de har interesse uden for et snævert lokalt område og når de er fuldt dækkende inden for et givet fagligt og geografisk område.
  7. Studie- og lærervejledninger til enkelte fagområder samt publikationer som overvejende indeholder oplysninger om sociale forhold (f.eks. studenter- eller ”rus”håndbøger).
  8. Beretninger i form af rene projektregistranter, forsøgsoversigter o.l. optages hvis aktiviteterne er udført af andre end korporationen selv og/eller dens underkorporationer. Dette gælder også selv om det er korporationens opgave at godkende aktiviteterne.
  9. Kompendier, tekstudvalg, forelæsningsnoter, notater, øvelser, øvelsesvejledninger, opgaver o.l. der kun er beregnet til brug på en enkelt læreanstalt, samt forskningsrapporter der udtrykkelig er betegnet som foreløbige (herunder "prepublications") eller interne.
  10. Eksamensopgaver og testmaterialer til evaluering af eleverne. Dog optages samlinger af eksamensopgaver beregnet til brug i undervisningen.
  11. Kursusmateriale til bestemte kurser (herunder visse efteruddannelseskurser) hvortil der ikke er offentlig og gratis adgang.
  12. Kursusprogrammer, arrangementskalendere o.l. Dog optages programmer for aktiviteter hvortil der er offentlig og gratis adgang.
  13. Officielt udsendte samlinger af konferencebidrag (rapporter, afhandlinger) der er udsendt før konferencen, optages når de sælges eller udleveres til alle (og ikke blot er foreløbige papirer udsendt til de enkelte deltagere).
  14. Programmer til teatre, film, koncerter, møder o.l. medmindre de indeholder tekst af selvstændig interesse (f.eks. hele teksten til et teaterstykke).
  15. Udstillingskataloger medmindre de indeholder tekst eller billeder af selvstændig interesse.
  16. Drejebøger (dvs. utrykte filmmanuskripter) og rollehæfter (hæfter hvori kun enkelte skuespilleres roller er afskrevet).
  17. Turistbrochurer medmindre de er udgivet af landsdækkende, officielle turistråd eller lignende.
  18. Valgbrochurer. Derimod optages politiske partiers mere langsigtede programmer samt deres tilsvarende publikationer om separate emner (se også § 3.1).
  19. Bøger udgivet i reklame- eller salgsformidlingsøjemed medmindre reklame- eller salgsoplysningerne klart er underordnet værdifuld information i form af tekst eller billeder. Vedr. periodika: se § 4.3.1.2.
  20. Brugsanvisninger medmindre de producentafhængige oplysninger klart er underordnet værdifuld information i form af tekst eller billeder.
  21. Varekataloger og prislister fra en enkelt virksomhed eller institution, herunder forlagskataloger. Dog optages større kataloger af særlig bibliografisk værdi (f.eks. lagerkataloger over dramatik og filmkataloger fra institutioner med filmformidling som hovedformål).
  22. Kataloger over samlinger. Dog optages både retrospektive og løbende kataloger fra Det kongelige Bibliotek, universitetsbibliotekerne, alle hovedfagbiblioteker og biblioteker med specielle hovedfunktioner, samt specialkataloger fra biblioteker med særsamlinger (jf. oplysninger i "Biblioteksvejviser"). Kataloger over landsdækkende fællessamlinger optages altid.
  23. Informationspjecer/-hæfter beregnet til almindelig uddeling medmindre indholdet skønnes særlig værdifuldt, herunder f.eks. landsdækkende offentlig eller halvoffentlig information.
  24. Kravspecifikationer, licitationsindbydelser samt ideforslag og bygningsbeskrivelser udarbejdet af arkitekter, byggefirmaer o.l.
  25. Enkelte ukommenterede standarder.
  26. Programvarer (software) uanset om de er udgivet med henblik på salg i detailhandlen

  Top

  Bilagsoversigt


  Bilag 6

  Registrering af visse netpublikationer (f.eks. hjemmesider og databaser) som monografi eller periodikum

  I “RDA – Ressource Description and Access”, der er den kommende registreringsstandard internationalt og i Danmark, behandles disse typer netpublikationer som ”integrerende ressource”, en ny bibliografisk kategori på linje med monografi og periodikum.

  I dansk nationalbibliografisk sammenhæng betragtes integrerende ressourcer enten som periodikum eller monografi, når der ses på optagelse i nationalbibliografien. Ved afgørelse af hvilken fortegnelse der skal optage en konkret integrerende ressource, lægges vægt på følgende:

  Hvis et materiale er tildelt et ISSN, respekteres det altid som udtryk for at der tale om et periodikum.

  Derudover ses på følgende forhold:

  Integrerende ressource som periodikum:

  • Ressourcen udkommer i numre eller opdateres med faste intervaller
   eller
  • indeholder nummerering
   eller
  • indholdet præsenteres som selvstændige artikler bragt sammen af en ansvarshavende redaktion og kan indekseres.

  Integrerende ressource som monografi:

  • Ressourcen opdateres uregelmæssigt og ikke nødvendigvis fuldstændigt hver gang
   og
  • indeholder ikke nummerering men eventuelt alene en versionsdatering
   og
  • er fra starten tænkt som ét hele, der udvikles, suppleres og opdateres løbende.

  Top

  Bilagsoversigt


  Bilag 7

  Publicering

  Dansk bogfortegnelse

  Atuakkat kalaallitnunaanut tunngasut allatorsimaffiat (Grønlandsk bogfortegnelse)

  • online i Danbib

  Dansk periodikafortegnelse

  Atuagassianik kalaallisuunik nalunaarsuiffik (Grønlandsk periodikafortegnelse)

  • online i Danbib

  Føroyskur periodikalisti (Færøsk periodikafortegnelse)

  • online i Danbib

  Top

  Bilagsoversigt

   


   3. november 2017

   Cookies om besøgsstatistik

   DBC bruger open source-softwaren Matomo til at analysere brugen af www.dbc.dk, så vi kan forbedre sitet. Vi hoster selv løsningen og deler dermed ikke data med tredjepart.

   Vi opsamler data om ip-adresse, browser, operativsystem, land, hvilket link, du eventuelt bruger for at komme til sitet, hvornår du besøger sitet, hvilke sider, du besøger, og i hvor lang tid, samt hvad du klikker på og eventuelt downloader. Data anonymiseres, før de gemmes.

   Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage.