Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Om DBC » Rådgivende udvalg
Personal tools

Rådgivende udvalg

Oversigt over DBC's rådgivende udvalg

Arbejdsgruppe vedrørende nyt Netpunkt | DK5- Forum | Lektørudvalget | Musikbrugerpanel | Rådgivende udvalg for artikler | Rådgivende udvalg for netressourcer

 

Arbejdsgruppe vedrørende nyt Netpunkt

Gruppens opgave er at sparre med DBC om udviklingen af en ny grænseflade til Netpunkt. Dette forgår på møder og skriftligt.

Medlemmer
Repræsentanter fra folke-, uddannelses- og forskningsbiblioteker.BKM-udvalget

BKM-udvalgets formål er at være rådgivende i forhold til DBC vedrørende bibliotekskatalogisering og materialevurderinger inden for materialetyperne bøger, film, lyd og multimedier.

Udvalget skal ved at levere input og sparring sikre, at selektion og registrering er i overensstemmelse med bibliotekernes og læringscentrenes behov.

Udvalget mødes 1-2 gange om året.

Medlemmer

 • Tre repræsentanter fra folkebibliotekernes voksenområde (forskellige størrelser): Inger Gyldenkærne, Københavns Biblioteker; Barbara Rugholm Hessellund, Gladsaxe Bibliotekerne; Eva Themsen, Vordingborg Bibliotekerne.
 • To repræsentanter fra folkebibliotekernes børneområde (forskellige størrelser): Mette Neimann Iversen, Gentofte Bibliotekerne; Peter Holland, Vejen Kommunes Biblioteker.
 • En repræsentant fra de pædagogiske læringscentre: Margrethe Kongsbak, PLC-konsulent, Furesø Kommune.
 • Repræsentanter fra DBC med ansvar for de respektive produkter og materialetyper: Per Nonboe, ansvarlig for katalogisering af bøger og lyd; Hanne Ekström, ansvarlig for katalogisering af film og multimedier samt for materialevurderinger; Leif Otto Andersen, medarbejder, Bøger; Kristine Gazel, medarbejder, Film; Sten Jørgensen, medarbejder, Spil.

 

  DK5-Forum

  Kommissorium:

  Opgaver og formål
  DK5-forum forestår udviklingen af DK5 i løbende og åben dialog med biblioteksansatte og brugere i hele landet. Bibliotekernes bevidsthed om muligheden for at have indflydelse på DK5 skal øges og deres lyst til at give input skal stimuleres.

  DK5-forum lægger problemstillinger ud til debat og præsenterer løsningsforslag og løsninger på profblog.bibliotek.dk.

  DK5-forum skal endvidere formulere den principielle fortolkning af klassifi­kationssystemet.

  DK5-forums årlige beretning og arbejdsplan forelægges for Bibliografisk Råd, der har det overordnede ansvar for DK5's udvikling.

  Sammensætning

  DK5-forum består af i alt 4 medarbejdere fra DBC, hvoraf 1 er sekretær for gruppen. DK5-forum kan trække på DBC’s egne fagreferenter og eksterne specialister og interessenter ved udvikling inden for specifikke DK5-grupper.

  Arbejdsform

  DK5-forum afholder møder efter behov, ca. 4-6 møder årligt. DK5-forum kan afholde møder/workshops på et bibliotek, hvor der er adgang til at se litteraturen på hylderne, i samarbejde med bibliotekarer på det pågældende bibliotek.

   

    Lektørudvalget

    Lektørudvalget virker som ankeinstans for klager over de offentliggjorte lektørudtalelser.

    Udvalget mødes cirka seks gange om året.

    Medlemmer
    Udvalget består af repræsentanter fra folkebibliotekernes voksen- og børneområder, skolebiblioteker, forlagsbranchen samt en forfatter.

     

    Musikbrugerpanel

     

    Medlemmer

    • Marit Juhl, Herlev
    • Per Henrik Nielsen, Frederiksberg
    • Kim Kaulbach, Ikast
    • Jørgen Gram, Vejle
    • Katrine Nordland, Odensen
    • Mads Jacob Dyhr-Rasmussen, Næstved

    Desuden deltager Knud-Henrik Berentzen, Frederiksberg.

     

    Rådgivende udvalg for artikler

     

    Udvalget har til opgave at:

    • bistå med udvælgelsen af trykte og netbårne artikler til indeksering
    • bistå DBC med at vurdere og anvende feedback fra brugerne
    • bistå med indekskompleksets indretning og udformning.

    Generelle forhold vedrørende målsætning, optagelseskriterier, bibliografiske regler, publikationens indretning, udgivelsesform og -hyppighed mv. hører under Bibliografisk Råd.

    Medlemmer

    • To repræsentanter fra folkebibliotekerne
    • Tre repræsentanter fra forskningsbibliotekerne (herunder en repræsentant fra produktionshøjskolernes biblioteker)

    Udvalget skal indeholde en repræsentation af sagkundskab inden for så mange områder som muligt. Udvalget skal altid rumme en praktisk arbejdende referencebibliotekar.

    DBC er sekretariat for udvalget.

     

    Rådgivende udvalg for netressourcer (RUN)

     

    Udvalget fastlægger de overordnede rammer for og rådgiver DBC om selektiv selektion og registrering af netressourcer. Dette sker ud fra udvalgets kendskab til nettets indhold og bibliotekernes og brugernes behov.

    Udvalgets opgaver er at:

    • Lægge en strategisk ramme for fordelingen af de enkelte materialeområders puljer til den selektive registrering – f.eks. fordeling mellem fakta-, oplysnings- og hobbyprægede ressourcer.
    • Udpege særlige fokusområder for det kommende års arbejde og beslutte, hvilke områder og emner der ressource- og kvotemæssigt skal prioriteres.
    • Forholde sig til det forgangne års registreringer og arbejde i øvrigt.
    • Endvidere kan udvalget stille konkrete forslag til registrering af ressourcer efter de behov, som biblioteker og slutbrugere efterspørger ud fra de nedennævnte kriterier og inden for rammerne af de fastsatte kvoter.

    Netressourcer vil sige:

    • tekst: udvalgte internetsider
    • lyd: andre netlydoptagelser end lydbøger
    • billeder/film: udenlandske film med danske undertekster, danske tv-optagelser og danske faste billeder. (Det er en forudsætning, at der er biblioteksadgang, gratis eller mod betaling).

    Udvalget mødes efter behov – mindst en gang årligt.

    Medlemmer

    • To repræsentanter fra folkebibliotekernes voksenområde
    • En repræsentant fra folkebibliotekernes børneområde
    • En repræsentant fra skolebiblioteksområdet
    • En repræsentant fra professionshøjskolernes biblioteker
    • En repræsentant fra nationalbibliotekerne
    • Repræsentanter fra DBC med ansvar for de respektive materialetyper
    • DBC-medarbejdere fra de respektive materialeredaktioner

    Medlemmerne udpeges for fire år ad gangen med mulighed for genudpegning én gang.